گیاه Leptomeria acida

Leptomeria acida
-
0
R.Br.
Native Currant
1
Santalaceae

عکس

3
0
-
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-