گیاه Lewisia brachycalyx

Lewisia brachycalyx
-
0
Engelm. ex A.Gray.
-
2
Portulacaceae

عکس

0.15
0
-
چندساله
کند
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
خیر
-
-

استفاده خوراکی

ریشه