گیاه Lewisia columbiana

Lewisia columbiana
-
0
(Howell.)B.L.Rob.
Columbian Bitterroot
2
Portulacaceae

عکس

0.15
0.15
همیشه سبز
چندساله
کند
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
بله
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
خیر
-
-

استفاده خوراکی

ریشه