گیاه Libocedrus bidwillii

Libocedrus bidwillii
-
0
Hook.f.
-
0
Cupressaceae

عکس

20
0
همیشه سبز
درخت
کند
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
یک پایه
باد
نه
نه
-
-
-

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

چوب
دورکننده