گیاه Lilium amabile

Lilium amabile
-
0
Palibin.
-
2
Liliaceae

عکس

1
0.25
-
پیاز
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ
ریشه
گل

قسمت مورد استفاده

گل