گیاه Lilium candidum

Lilium candidum
-
2
L.
Madonna Lily
3
Liliaceae

عکس

1
0.25
-
پیاز
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

خلط آور
قابض
قاعده آور
نرم کننده بافت های تحریک شده (به خصوص غشاهای مخاطی)
نرم کننده پوست

استفاده خوراکی

ریشه

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

اسانس