گیاه Lilium columbianum

Lilium columbianum
-
0
Hans.
Columbia Tiger Lily
3
Liliaceae
L. nitidum. L. parviflorum. W.G.Smith.

عکس

1.5
0.25
-
پیاز
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

ریشه