گیاه Lilium hansonii

Lilium hansonii
-
0
Leichtlin. ex D.D.T.Moore.
-
2
Liliaceae

عکس

1.2
0
-
پیاز
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ
ریشه

قسمت مورد استفاده

گل