گیاه Lilium maculatum

Lilium maculatum
-
0
Thunb.
-
2
Liliaceae
L. elegans.

عکس

0.6
0.2
-
پیاز
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
-
-
تحمل بادهای قوی

استفاده خوراکی

ریشه
گل