گیاه Lilium rubellum

Lilium rubellum
-
0
Baker.
-
2
Liliaceae
L. japonicum rubellum.

عکس

0.6
0
-
پیاز
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی
بله
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

ریشه

قسمت مورد استفاده

گل