گیاه Lilium sargentiae

Lilium sargentiae
-
0
E.H.Wilson.
-
2
Liliaceae

عکس

1.5
0.25
-
پیاز
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

ریشه
گل

قسمت مورد استفاده

گل