گیاه Limonium carolinianum

Limonium carolinianum
-
1
(Walter.)Britton.
Sea Lavender
0
Plumbaginaceae
Statice caroliniana.

عکس

0.6
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها
نه
بله
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

قابض