گیاه Limonium tetragonum

Limonium tetragonum
-
0
(Thunb.)A.A.Bull.
-
1
Plumbaginaceae

عکس

0.45
0
-
دو ساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ