گیاه Limonium thouinii

Limonium thouinii
شصت عروسان بالدار، شصت عروسان کاغذی
0
(Viv.)Kuntze.
-
1
Plumbaginaceae

عکس

0.2
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ