گیاه Lindera obtusiloba

Lindera obtusiloba
-
0
Blume.
-
2
Lauraceae
Benzoin obtusilobum.

عکس

6
6
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
بله
نه
خاک مرطوب
نه
خیر
دو پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ
چای

سایر موارد استفاده

روغن غیر خوراکی