گیاه Lindera praecox

Lindera praecox
-
0
(Siebold.&Zucc.)Blume.
-
0
Lauraceae
Benzoin praecox. Parabenzoin praecox. (Sieb.&Zucc.)Nakai.

عکس

7.5
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
بله
نه
خاک مرطوب
نه
خیر
دو پایه
-
نه
نه
-
-
-

سایر موارد استفاده

روغن غیر خوراکی