گیاه Lindera umbellata

Lindera umbellata
-
0
Thunb.
-
1
Lauraceae
L. hypoglauca. L. membranacea. Benzoin umbellatum.

عکس

3
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی
بله
نه
خاک مرطوب
نه
خیر
دو پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

ادویه

سایر موارد استفاده

روغن غیر خوراکی