گیاه Linum bienne

Linum bienne
کتان رنگ پریده، کتان برگ باریک
0
Mill.
Pale Flax
0
Linaceae
L. angustifolium.

عکس

0.6
0.2
-
یکساله/چند ساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها
نه
نه
خیر
-
تحمل بادهای قوی

سایر موارد استفاده

فیبر