گیاه Linum catharticum

Linum catharticum
کتان مسهل
2
L.
Purging Flax
0
Linaceae

عکس

0.25
0
-
یکساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
مگس ها، خودگشنی
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد کرم
قی آور
مدر، ادرارآور
مسهل (شدید)
هومئوپاتی