گیاه Lonicera gracilipes

Lonicera gracilipes
-
1
Miq.
-
1
Caprifoliaceae

عکس

1.8
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

قی آور
مسهل قوی (نه به اندازه مسهل شدید)

استفاده خوراکی

میوه