گیاه Lonicera quinquelocularis

Lonicera quinquelocularis
-
0
Hardw.
-
0
Caprifoliaceae
L. diversifolia.

عکس

5
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

سایر موارد استفاده

چوب
سوخت