گیاه Loropetalum chinense

Loropetalum chinense
-
2
(R.Br.)Oliv.
-
0
Hamamelidaceae
L. indicum. Hamamelis chinensis.

عکس

2
1.2
همیشه سبز
درخت
کند
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

بندآورنده خون
تصفیه کننده (خون)، سم زدایی از خون
قفسه سینه

قسمت مورد استفاده

گل