گیاه Marah fabaceus

Marah fabaceus
-
0
(Naudin.)Greene.
Bigroot
1
Cucurbitaceae
Echinocystis fabacea. Naudin.

عکس

6
0
-
بالا رونده چند ساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
یک پایه
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ

سایر موارد استفاده

محصولات مو