گیاه Melia azederach

Melia azederach
شال پستانه، زیتون تلخ
3
L.
Bead Tree
3
Meliaceae
M. japonica.

عکس

9
9
خزان کننده
درخت
سریع
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
بله
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آنتی سپتیک، گندزدا
افزایش اشتها، تحریک هضم با اعمال بر غشای مخاطی دهان، افزایش جریان صفرا، تحریک ترمیم دیوار روده، تنظیم ترشح انسولین و گلوکز
تب بر
دافع سنگ ادراری
ضد روماتیسم
ضد کرم
قابض
قاعده آور
قی آور
مدر، ادرارآور
مسهل (شدید)
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)

استفاده خوراکی

آدامس
برگ
میوه
نوشیدن

قسمت مورد استفاده

بذر
ساقه
گل

سایر موارد استفاده

انگل کش
چوب
حشره کش
دورکننده
روغن غیر خوراکی
گردن بند