گیاه Melicytus ramiflorus

Melicytus ramiflorus
-
0
J.R.Forst.&G.Forst.
Whitey Wood
1
Violaceae

عکس

9
9
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

زغال چوب