گیاه Menyanthes trifoliata

Menyanthes trifoliata
شبدر باتلاقی
3
L.
Bogbean
2
Menyanthaceae

عکس

0.25
1
-
چندساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک تر (باتلاقی)، گیاهان آبزی
نه
-
نر و ماده
زنبور ها، بال پولکداران
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

برطرف کننده انسداد مجاری بدن
تب بر
خواب آور
ضد التهاب
ضد نفخ
قابض
قاعده آور
قی آور
مدر، ادرارآور
مسهل قوی (نه به اندازه مسهل شدید)
مقوی معده
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

ادویه
ریشه