گیاه Mirabilis jalapa

Mirabilis jalapa
لاله عباسی
2
L.
Marvel Of Peru
2
Nyctaginaceae

عکس

0.6
0.45
-
چندساله
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

بهبود دهنده زخم
مدر، ادرارآور
مسهل (شدید)

استفاده خوراکی

ادویه
برگ
رنگ خوراکی

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

لوازم آرایشی و بهداشتی
ماده رنگ