گیاه Mirabilis multiflora

Mirabilis multiflora
-
2
(Torr.)A.Gray.
Four O'clock Plant
1
Nyctaginaceae

عکس

1
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

توهم زا
ضماد
مقوی معده