گیاه Mirabilis nyctaginea

Mirabilis nyctaginea
-
2
Michx.
Wild Four O'clock Plant
0
Nyctaginaceae
Oxybaphus nictagineus.

عکس

1
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

بهبود دهنده زخم