گیاه Mitchella undulata

Mitchella undulata
-
0
Siebold.&Zucc.
-
2
Rubiaceae

عکس

0.1
0.5
همیشه سبز
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی
بله
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

پوشش زمین