گیاه Montia fontana

Montia fontana
-
0
L.
Water Blinks
2
Portulacaceae

عکس

0.5
0
-
یکساله/چند ساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)، گیاهان آبزی
نه
بله
نر و ماده
حشرات، خودگشنی
نه
نه
خیر
-
-

استفاده خوراکی

برگ