گیاه Montia spathulata

Montia spathulata
-
0
(Douglas.)Howell.
Pale Spring Beauty
2
Portulacaceae
Claytonia exigua.

عکس

0.08
0
-
یکساله
-
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
خیر
-
-

استفاده خوراکی

برگ