گیاه Morus rubra

Morus rubra
-
2
L.
Red Mulberry
3
Moraceae

عکس

15
0
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تب بر
ضد کرم
مسهل قوی (نه به اندازه مسهل شدید)

استفاده خوراکی

برگ
میوه

سایر موارد استفاده

چوب
فیبر