گیاه Muscari neglectum

Muscari neglectum
کلاغک، سرمه کلاغ
0
Guss. ex Ten.
Grape Hyacinth
2
Hyacinthaceae
M. atlanticum. M. racemosum.

عکس

0.3
0.1
-
پیاز
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات، خودگشنی
نه
نه
خیر
-
-

استفاده خوراکی

ریشه
گل

قسمت مورد استفاده

گل