گیاه Nemopanthus mucronatus

Nemopanthus mucronatus
-
1
(L.)Trel.
Mountain Holly
1
Aquifoliaceae
N. canadensis. Ilex canadensis. non West. Vaccinium mucronatum.

عکس

3
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
دو پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

مدر، ادرارآور
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

میوه