گیاه Nertera granadensis

Nertera granadensis
نِرتِرا
0
(Mutis. ex L.f.)Druce.
Bead Plant
1
Rubiaceae
N. depressa. Banks.&Sol. N. montana.

عکس

0.01
0.1
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

میوه