گیاه Nigella arvensis

Nigella arvensis
سیاهدانه هرز
0
L.
Wild Fennel
2
Ranunculaceae

عکس

0.3
0
-
یکساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
خیر
-
-

استفاده خوراکی

ادویه
بذر