گیاه Nymphaea odorata

Nymphaea odorata
-
3
Aiton.
Fragrant Water Lily
4
Nymphaeaceae

عکس

0
1
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
گیاهان آبزی
نه
بله
نر و ماده
مگس ها، خودگشنی
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آنتی سپتیک، گندزدا
سرطان
ضد درد
قابض
مخفف سل
نرم کننده بافت های تحریک شده (به خصوص غشاهای مخاطی)

استفاده خوراکی

بذر
برگ
ریشه
گل

قسمت مورد استفاده

گل