گیاه Ornithogalum pyrenaicum

Ornithogalum pyrenaicum
-
0
L.
Bath Asparagus
2
Liliaceae

عکس

0.6
0.2
-
پیاز
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ
ساقه