گیاه Orobanche californica

Orobanche californica
-
1
Cham.&Schltdl.
California Broomrape
1
Orobanchaceae

عکس

0.12
0
-
چندساله
-
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

قفسه سینه

استفاده خوراکی

ریشه