گیاه Orobanche uniflora

Orobanche uniflora
-
1
L.
-
1
Orobanchaceae

عکس

0.25
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)

استفاده خوراکی

برگ
ریشه