گیاه Pachysandra terminalis

Pachysandra terminalis
-
0
Siebold.&Zucc.
Japanese Spurge
2
Buxaceae

عکس

0.2
0.5
همیشه سبز
درختچه
متوسط
بله
نه
سایه کامل، نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
بله
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
یک پایه
-
بله
نه
خیر
-
-

استفاده خوراکی

میوه

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

پوشش زمین