گیاه Paederia scandens

Paederia scandens
-
2
(Lour.)Merril.
-
1
Rubiaceae
P. chinensis. P. wilsonii.

عکس

5.5
0
خزان کننده
بالا رونده
سریع
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تصفیه کننده (خون)، سم زدایی از خون
ضد کرم، کرم کش
ضد نفخ

استفاده خوراکی

شیره

قسمت مورد استفاده

برگ