گیاه Paliuris spina-christi

Paliuris spina-christi
سیاه تلو
1
Mill.
Christ's Thorn
1
Rhamnaceae
P. aculeata. P. australis. P. virgatus.

عکس

5
5
خزان کننده
درختچه
متوسط
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
بله
نه
-
-
-

استفاده دارویی

قابض
مدر، ادرارآور
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

میوه

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

پرچین