گیاه Papaver argemone

Papaver argemone
خشخاش کم رنگ، خشخاش بیابانی
1
L.
Prickly Poppy
0
Papaveraceae

عکس

0.4
0.15
-
یکساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، سوسک ها، خودگشنی
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

محرک تعریق