گیاه Papaver orientale

Papaver orientale
خشخاش شرقی، شفایق شرقی
1
L.
Oriental Poppy
1
Papaveraceae
P. bracteatum. Lindley.

عکس

1
0.75
-
چندساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها، خودگشنی
بله
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

محرک تعریق

استفاده خوراکی

ادویه