گیاه Parnassia palustris

Parnassia palustris
آلاله سفید
2
L.
Grass Of Parnassus
0
Parnassiaceae

عکس

0.3
0.08
همیشه سبز
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک تر (باتلاقی)
نه
بله
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، سوسک ها، خودگشنی
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
بهبود دهنده زخم
چشمی
قابض
مدر، ادرارآور
مقوی، تونیک