گیاه Parthenocissus himalayana

Parthenocissus himalayana
-
0
(Royle.)Planch.
-
2
Vitaceae
Ampelopsis himalayana.

عکس

18
0
خزان کننده
بالا رونده
سریع
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

پوشش زمین