گیاه Parthenocissus quinquefolia

Parthenocissus quinquefolia
-
2
(L.)Planch.
Virginia Creeper
2
Vitaceae
Ampelopsis hederacea. Hedera quinquefolia. Vitis hederacea. V. quinquefolia.

عکس

30
0
خزان کننده
بالا رونده
سریع
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
بله
بله
-

استفاده دارویی

خلط آور
قابض
گیاهان مفرح جان، سلامت بخش، خیلی اوقات نام دیگر صفرابر است
مدر، ادرارآور
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

ریشه
ساقه
میوه

سایر موارد استفاده

پوشش زمین
ماده رنگ