گیاه Parthenocissus tricuspidata

Parthenocissus tricuspidata
موچسب معمولی
0
(Siebold.&Zucc.)Planch.
Boston Ivy
1
Vitaceae
Ampelopsis tricuspidata. A. veitchii.

عکس

18
0
خزان کننده
بالا رونده
سریع
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

شیره
شیرین کننده

سایر موارد استفاده

پوشش زمین